Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Farma Oucmanice

1. Úvod

Tyto obchodní podmínky ("Podmínky") se vztahují na veškerý prodej surovin a výrobků ("Výrobky") poskytovaných Farmou Oucmanice ("Prodávající"), registrovanou na adrese Oucmanice 37, 56201 Oucmanice. Výrobky jsou nabízeny výhradně v režimu prodeje ze dvora a jsou určeny pro dekorační účely, nikoli jako potraviny.

2. Definice

 • Kupující: Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu.
 • Kupní smlouva: Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, která je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a potvrzení Prodávajícím.

3. Objednávky

 • Objednávky lze podávat osobně při návštěvě Farma Oucmanice.
 • Potvrzení objednávky Prodávajícím vede k uzavření Kupní smlouvy.

4. Cena a platba

 • Cena Výrobků je uvedena přímo u Prodávajícího v místě prodeje.
 • Platba za Výrobky je možná v hotovosti nebo prostřednictvím jiných předem dohodnutých platebních metod.

5. Převzetí výrobků

 • Výrobky jsou k dispozici pro převzetí a zaplacení výhradně na adrese Farma Oucmanice.
 • Kupující se zavazuje převzít zakoupené Výrobky nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky.

6. Výhrada vlastnického práva

 • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k Výrobkům až do úplného zaplacení kupní ceny.

7. Záruky a reklamace

 • Vzhledem k tomu, že Výrobky jsou určeny výhradně pro dekorační účely, Prodávající neposkytuje žádné záruky týkající se jejich spotřeby.
 • Jakékoli reklamace týkající se poškození Výrobků nebo jejich stavu při převzetí musí být Prodávajícímu oznámeny neprodleně při převzetí.

8. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí Výrobku z důvodu že výrobky ihned po převzetí mění svůj stav i vzhled a pokud nedojde ihned k realizaci účelu pro jaký byli kupujícím zakoupeny dojde k jejich zničení a musí být zlikvidovány. 

9. Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté Kupujícím v souvislosti s objednávkou jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

 • Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.
 • Prodávající si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit.

Vzhledem ke specifickému obchodnímu vztahu a vlastnostem zboží je nezbytné, aby Kupující před uskutečněním nákupu pečlivě přečetl tyto Podmínky. Nákupem Výrobků Kupující potvrzuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Pro jakékoli dotazy, stížnosti nebo další informace týkající se Výrobků, objednávek, nebo obchodních podmínek, je Kupující vyzván, aby se obrátil přímo na Prodávajícího na kontaktních údajích uvedených na webu Farma Oucmanice nebo přímo v místě prodeje.

Prodávající zaručuje, že veškeré informace o Výrobcích jsou prezentovány s největší možnou péčí a přesností, avšak případné nepřesnosti mohou být předmětem nápravy bez předchozího upozornění.

Ustanovení těchto Podmínek jsou oddělitelná. Pokud je některé ustanovení shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky jsou řízeny a vykládány v souladu s právním řádem České republiky. Jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek podléhají výlučné jurisdikci příslušných českých soudů.

Zpět do obchodu